تاثیر کنتراست در استایل شخصی شما

طراحی لباس و تضاد:

طراحی لباس و هر مفهومی فقط در مقابل ضد خود معنا پیدا می کند. بدون سرما گرمایی وجود ندارد و بدون پستی بلندی نیست. تضاد موجود در پدیده ها باعث حساس تر شدن قوی حسی ما نسبت به معنای آن ها می شود. این کار به علت وجود اضداد صورت می گیرد و با به کارگیری آن معنا قوی تر و ارتباط برقرار کردن سهل تر می شود.

تضاد پرتحرک ترین عامل و درست نقطه مقابل هارمونی یا هماهنگی است.عوامل متضاد بهتر است که به صورت خالص و نهایی به کار نروند و درجاتی از آن ها را از خفیف تا شدید به کار برد.

همیشه یک رنگ نباشید

قرار نیست همیشه رنگی رو بپوشیم که با لباس های شما هم خوانی دارد. روشنی و تاریکی شدت تضاد را تعیین میکند و اندازه و نسبت تنها عوامل تعیین کننده نیستند. هرچقدر از رنگ تیره بیشتر استفاده کنیم در لاغری و شکسته شدن حجم بدن موثر است. ولی برای ایجاد تضاد از رنگ ملایم میتوانیم فضای بیشتری را قرار دهیم. با استفاده از تضاد میتونیم مفهوم را روشنتر بیان کنیم.

تضاد درطراحی لباس برای اندام های بسیار چاق وبسیار لاغر کاربرد فراوان دارد ویا افراد با تناسبات مناسب هم برای جذابیت بصری در لباس تیره وروشن استفاده میکنند. مقدارفضایی که به رنگ تیره و روشن میدهیم میتوانیم کشیدگی اندام و تناسب را القا کنیم.


درتضاد قسمت های تیره بسیار کوچکتر و قسمت های روشن بزرگتر از حد معمول خودرا نشان میدهند.

اگر تیرگی حالت عمودی داشته باشد در کشیدگی اندام بسیار مناسب است.

کاربرد رنگ تیره در بالای لباس و پایین لباس

وقتی قسمت تیره را دربالای لباس قرار میدهیم باعث میشود شانه ها کوچکتر واندام کوتاه تربنظر برسند ولی اگردر قسمت پایین تنه قرار دهیم باعث کوچکتر دیده شدن اندازه باسن و کشیدگی اندام و بلندی قد میشود.


/ 2 نظر / 17 بازدید